اداره تعمیر و نگهداری

 مهندس محمد مهدی سیفی
نام و نام‌خانوادگی   تحصیلات پست الکترونیک تلفن دورنگار
محمدمهدی سیفی کارشناسی مکانیک mehdidi1974@yahoo.com 36134993 - 071 36460926 - 071
 

 

کارکنان

نام و نام‌خانوادگی تحصیلات سمت داخلی
مهندس هادی ایزدی لیسانس کارشناس معماری 4990
  مهندس محمد ممتاز کاردان کاردان معماری 4047
مهندس محمد رضا خلیلی لیسانس لیسانس مکانیک 4998
مهندس محمدحسن زاهدی لیسانس لیسانس برق 4996
مجید هاشمی دیپلم جوشکار 3554
علی اکرام‌زاده لیسانس انباردار 3554