مدیریت

 

مهندس علی اصغر اکرمی

نام و نام‌خانوادگی   تحصیلات پست الکترونیک تلفن دورنگار  
علی اصغر اکرمی کارشناسی ارشد  akrami2024@gmil.com 4981 - 4983 36460926 - 071