نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

نمایش اسناد و رسانه‌ها

اسناد
نمایش 1 - 20 از 118 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 6
نمایش 1 - 20 از 118 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 6

نمایش اسناد و رسانه‌ها

اسناد
نمایش 1 - 20 از 118 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 6
نمایش 1 - 20 از 118 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 6

نمایش اسناد و رسانه‌ها

اسناد
نمایش 1 - 20 از 118 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 6
نمایش 1 - 20 از 118 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 6

نمایشگر یک مطلب

یکی از محتواهای وب موجود را انتخاب کرده و یا یک محتوای جدید جهت نمایش در این پورتلت ایجاد کنید.

معرفی

سابقه: این مدیریت در راستای عملیاتی نمودن برنامه راهبردی دانشگاه و به طور خاص تنوع بخشی به مابع درآمدی دانشگاه بر اساس ساختار پیشنهادی شکل گرفت، هر چند سابق بر این در دوره های مختلف مدیریتی دانشگاه موضوع سرمایه گذاری مطرح بوده و با فراز و فرودهایی، اقداماتی در این زمین انجام شده بود، دانشگاه در این مرحله با توجه به ضرورت موضوع و الگوبرداری از تجارب گذشته خود و سایر دانشگاه سطح اول کشور، تصمیم به انسجام بحث سرمایه گذاری در قالب یک مدیریت نمود.

مهمترین دستورکارهای دفتر از تاریخ تاسیس

سازماندهی

این دفتر در دی‌ماه 1396 با دونفر به عنوان مدیر و معاون مدیریت سرمایه گذاری آغاز به کار نمود و در شهریور ماه 1397 یک نفر کارشناس و در تیرماه 1398 یک نفر مسئول دفتر به این واحد ملحق شدند و هم اکنون در حال فعالیت است.

افراد و شرح وظایف:

 

نام ونام خانوادگی سمت تلفن پست الکترونیک دورنگار
دکتر کاظم عسکری فر مدیر ( 36285105)4107   36285105
آقای کاظم وردی زاده معاون 4107    

 

نام و نام خانوادگی سمت تلفن دورنگار
آقای علی پوینده فر مسوول دفتر 4107  
آقای مهدی کهن فتح آبادی کارشناس 4107