نظام مدیریت مشارکتی

نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات

 

گزارش عملکرد دبیرخانه نظام پیشنهادهای دانشگاه شیراز در سال‌های مختلف

لیست پیشنهادهای تصویب شده 

لیست پیشنهادهای تصویب نشده 

لیست پیشنهادهای اجرایی 

از کلیه کارکنان محترم اداری و اعضای محترم هیأت‌علمی دعوت می‌گردد جهت شناخت و حل مسائل جاری و در راستای بهبود امور و توسعه دانشگاه، پیشنهادهای خود را به دبیرخانه نظام واقع در ساختمان حوزه مدیریت طبقه ششم ارسال نمایند.