کارکنان

مهندس محمدهادی طالبی

ام و نام‌خانوادگی   تحصیلات پست الکترونیک تلفن دورنگار  
محمدهادی طالبی کارشناسی ارشد    4981 - 4983 36460926 - 071
 

 

کارکنان

 

نام و نام‌خانوادگی

تحصیلات سمت تلفن داخلی
مهندس محمدهادی طالبی کارشناس ارشد عمران رئیس اداره مهندسی و معاون مدیرکل طرح های عمرانی 4981-4983
مهندس سجاد صفی یاری کارشناس ارشد معماری کارشناس معماری 4997
مهندس علی اکبر قطبی کارشناس ارشد معماری کارشناس معماری 4997
فاطمه کاویانی دیپلم ماشین نویس ـ مسئول دفتر مدیرکل 4981-4983
مهندس مهریار کیازند کارشناس ارشد عمران کارشناس امور قراردادها 4996
مهندس علی امینی کارشناس عمران کارشناس عمران 4987
مهندس رضا حاجتی کارشناس عمران کارشناس عمران ـ متره و برآورد 4992
مهندس مهریار کیازند کارشناس عمران کارشناس عمران 4996
مهندس الهام فرمانی کارشناس کشاورزی کارشناس اعتبارات 4982
مهندس فرزاد بهمنی کارشناس ارشد برق قدرت کارشناس تأسیسات 4987
مهندس محمدمهدی سیفی کارشناس مکانیک کارشناس تأسیسات 4993
سیدمحمودرضا آل یاسین کارشناس عمران کارشناس نقشه بردار 2395
وحید پوراسماعیل کارشناس حسابداری حسابدار 4995
محمودرضا آل یاسین کارشناس عمران نقشه بردار 2395
رسول پاداش نیک کارشناس تاسیسات کارشناس تاسیسات 4952
محمدعلی فرج پور دیپلم کارپرداز 4066
مجید یزدانی کاردان IT کاردان 4990
علیرضا محرابی - کمک نقشه بردار- نامه رسان 4990
       

 

4990